Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział
im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

oraz

Urząd Miejski w Przemyślu
organizuje
59 OGÓLNOPOLSKI RAJD
„TWIERDZA PRZEMYŚL”

Przemyśl, 14 kwietnia 2018 r.


REGULAMIN

TRASY RAJDU - 14.04.2018 (sobota):

Trasa nr 1
Zbiórka uczestników o godz. 9:45 na parkingu dla autokarów przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, pl. Płk. Berka Joselewicza. Przejazd zamówionym autobusem do Kuńkowiec(transport płatny dodatkowo przy wpisowym 2 zł/os.)
Przejście trasą: Kuńkowce - Fort VIII „Łętownia”- Fort VIII a „Aszczycówka”- Fort IX „Brunner”- Fort X „Orzechowce”- Fort XI „Duńkowiczki”
Długość trasy: 9 km Punkty: 9 pkt. do OTP, 10 pkt. do GOT
Prowadzenie: Karol Kicman

Trasa nr 2
Zbiórka uczestników o godz. 10:15 na parkingu dla autokarów przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, pl. Płk. Berka Joselewicza. Przejazd zamówionym autobusem do Bolestraszyc (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 2 zł/os.)
Przejście trasą: Fort XIII „San Rideau” – Fort XII b Bolestraszyce- Żurawica - Fort XII „Werner (wejście dla osób chętnych płatne na miejscu 10 zł N, 7 zł U)- Fort XI „Duńkowiczki”
Długość trasy: 8 km Punkty: 8 pkt. do OTP, 9 pkt. do GOT
Prowadzenie: Krzysztof Stadnik, Halina Stadnik

Trasa nr 3 - ROWEROWA
Zbiórka uczestników o godz. 11:45 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 12:00
Przejazd trasą: Przemyśl - Fort XIIIa Zabłocie,“- Fort XIII „San Rideau“- Bolestraszyce - Fort XII Werner- Żurawica - Fort X Orzechowce- Fort XI Duńkowiczki
Długość trasy: ok. 25 km; Punkty: 10 pkt do K.O.T.
Prowadzenie: Jan Paradysz

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 3 ROWEROWEJ
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach opłaconej składki za b.r., natomiast pozostali uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

UWAGA !!! LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: do 11.04.2018 (środa) w Biurze Oddziału PTTK ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74.

Liczba zgłoszeń na poszczególne trasy jest ograniczona.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:
• Dzieci do lat 6 - 6 zł
• Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za 2018 r.) - 10 zł
• Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK - 10 zł
• Dorośli nie zrzeszeni w PTTK - 13 zł
• Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 200 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami.

Zakończenie rajdu odbędzie się ok. godz. 15.00 podczas wspólnego ogniska na terenie fortu XI „Duńkowiczki” w Duńkowiczkach. Organizator zapewnia transport powrotny do Przemyśla.

Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.